Projekty realizowane w Katedrze Surowców Energetycznych:

w zakresie GEOLOGII, GEOLOGII NAFTOWEJ, GEOCHEMII POWIERZCHNIOWEJ i GEOFIZYKI

 • „Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych”
 • "Polska Platforma Rozwoju dla Gazu Niekonwencjonalnego – 3PRGN"
 • „Dobór optymalnej metodyki szacowania zasobów oraz ryzyk poszukiwawczych (geologicznych i komercyjnych) złóż niekonwencjonalnych typu „shale gas”, „shale oil” oraz „tight gas” w Polsce oraz opracowanie metodyki dokumentowania złóż niekonwencjonalnych”
 • "Badania sejsmiczne i ich zastosowanie dla detekcji stref występowania gazu z łupków. Dobór optymalnych parametrów akwizycji i przetwarzania w celu odwzorowania budowy strukturalnej oraz rozkładu parametrów petrofizycznych i geomechanicznych skał perspektywicznych"
 • "Wybór optymalnej technologii monitoringu mikrosejsmicznego w procesach szczelinowania hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych"
 • „Stworzenie systemu do monitorowania (on-line) parametrów środowiskowych wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza i gleby ze szczególnym uwzględnieniem migracji metanu do warstwy przypowierzchniowej, zanieczyszczeniu wód metanem oraz chemikaliami wykorzystywanymi do wiercenia i szczelinowania, emisji metanu z powierzchni zbiornika na płyn powrotny, ekotoksyczności i radioaktywności płynu powrotnego, hałasowi i emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery”
 • „Opracowanie metody wykrywania najbardziej perspektywicznych rejonów (sweet spot) zalegania zasobów węglowodorów niekonwencjonalnych, za pomocą wysokorozdzielczej sejsmiki i metod geofizyki wiertniczej. W efekcie przewiduje się znaczące skrócenie czasu pomiędzy odwierceniem pierwszego pionowego otworu badawczego a otworów eksploatacyjnych”
 • „Rozpoznanie, lokalizacja i udostępnianie optymalnych stref występowania niekonwencjonalnych akumulacji węglowodorów typu „shale gas” w Karpatach fliszowych oraz technologiczne aspekty eksploatacji”
 • "Zastosowanie powierzchniowego zdjęcia geochemicznego w prospekcji naftowej"
 • "Badanie anomalii sejsmicznych i geochemicznych w strefach pionowej migracji gazu"
 • "Lokalizacja złóż gazu ziemnego w utworach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Prace badawczo-rozwojowe pn: „Interpretacja geologiczno-geofizyczna i zdjęcie geochemiczne dla lokalizacji potencjalnych pułapek złożowych w utworach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego”
 • "Powierzchniowe badania geochemiczne w wybranych obszarach Górnośląskiego i Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w aspekcie zagrożeń gazowych związanych z likwidacją kopalń"
 • "Badania geochemiczne osadów południowego Bałtyku pod kątem analizy skażeń geogenicznych i poszukiwań naftowych"
 • "Badania transgraniczne wgłębnych struktur geologicznych brzeżnej strefy Karpat w aspekcie odkryć i udostępnienia nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego"
 • "Badania geologiczne w Staruni (Karpaty Wschodnie) - identyfikacja możliwych miejsc odkrycia nosorożców włochatych w utworach czwartorzędowych"
 • "Zmienność antropogenicznego pola węglowodorów gazowych w utworach przypowierzchniowych w zależności od warunków geologicznych i fizjograficznych"
 • "Logistyka i technologie monitoringu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac, w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego oraz na etapie eksploatacji, w tym monitoring wód podziemnych, powietrza, hałasu, gleby, emisji gazów i innych"
 • "Środowisko i prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków: wyniki badań środowiska gruntowo-wodnego, powietrza, klimatu akustycznego, płynów technologicznych i odpadów"
 • „Analiza uwarunkowań geologicznych i rozpoznanie występowania niekonwencjonalnych akumulacji gazu ziemnego w ilastej formacji miocenu autochtonicznego na obszarze zapadliska przedkarpackiego oraz technologiczne aspekty udostępniania i eksploatacji”
 • "Deformacja osadów plioceńsko-czwartorzędowych w strefie uskokowej Basen Wiedeński-Żylina"
 • "Geotektonika północnego Wietnamu"
 • "Badania paleomagnetyczne w polskim segmencie Karpat zewnętrznych oraz w Zapadlisku Przedkarpackim"
 • "Aktywność tektoniczna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej od Miocenu do dziś"
 • "Rekonstrukcja czwartorzędowej aktywności tektonicznej i sejsmicznej w Karpatach zewnętrznych (pomiędzy Skawą-Czarną Orawą a Dunajcem-Popradem) na podstawie analizy spękanych klastów występujących w żwirach i parazlepieńcach: implikacje dla prognozy zagrożenia sejsmicznego"
 • "Zależność pomiędzędzy cementacją piaskowców a mineralizacją szczelin tektonicznych w płaszczowinie magurskie"
 • "Historia termiczna polskiego segmentu Karpat zewnętrznych w świetle badań mineralogiczno-geochronologicznych bentonitów"
 • "Neotektonika północno-wschodniego zakończenia systemu uskokowego basenu wiedeńskiego"
 • "Rozpoznanie występowania wstęg deformacyjnych oraz określenie ich wpływu na migrację węglowodorów w piaskowcach gruboławicowych w wybranych rejonach Karpat zewnętrznych"
 • "Rekonstrukcja wybranych środowisk lądowych w północnym Wietnamie"

 

w zakresie GEOTERMII

 • "Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego”
 • „Atlas zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim”
 • „Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim” – Formacje mezozoiku"
 • „Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim” – Formacje paleozoiku"
 • „Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich”
 • „Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego”
 • „Atlas geotermalny Karpat wschodnich”
 • „Atlas of Geothermal Resources in Europe"
 • "Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce"

 

w zakresie ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 • „Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini - gmina Krzeszowice”
 • "BUdowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE"
 • "Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce"
 • "Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"