Kierownik 

Dr hab. Artur T. Krzyżak, Prof. AGH

Członkowie zespołu

 • Dr inż. Iwona Habina-Skrzyniarz
 • Dr inż. Joanna Mastalska
 • Dr inż. Agata Stempkowska
 • Mgr inż. Natalia Radzik
 • Dr inż. Adam Fheed
 • Dr inż. Krzysztof Janc
 • Dr inż. Krzysztof Kłodowski
 • Dr inż. Karol Borkowski
 • Dr Grzegorz Stoch

Doktoranci

 • Mgr inż. Weronika Mazur

Współpraca

 • Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, Prof. AGH
 • Prof dr hab. Marcin Majka (CMUJ)
 • dr hab. Piotr Musiałek (CMUJ)
 • dr hab. Anna Świerczewska (KSE AGH)
 • Dr inż. Grzegorz Machowski (KSE AGH)
 • Dr Rafał Obuchowicz (CMUJ)
 • Bernhard Blumich (RWTH Aachen)
 • Dr Federico Casanova (Magritek GMbH)
 • dr hab. Czesław Kapusta (AGH)
 • Dr hab. Władysław Węglarz (IFJ PAN)
 • Dr Franciszek Hennel (ETH Zurych)
 • Dr Andrey Kazak (Skolkovo Institute of Science and Technology)

Laboratoria

PROFIL BADAWCZY

Badania grupy Systemy Porowate koncentrują się na aspektach teoretycznych i aplikacyjnych dotyczących wykorzystania zjawiska Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) i metod komplementarnych, w geofizyce i geologii, biomedycynie, chemii i inżynierii materiałowej do badania systemów porowatych. W szczególności dotyczy to obrazowania dyfuzji cząsteczek wody w obecności heterogenicznych gradientów pola magnetycznego z wykorzystaniem technik takich jak DWI, DTI, BSD-DTI, jak również badania populacji protonów (1H) w różnych układach porowatych w wysokich i niskich polach magnetycznych z zastosowaniem technik relaksometrii spinowo-sieciowej, T1 i spinowo-spinowej, T2.

Prowadzimy szeroką gamę badań dotyczących struktury porowej skał i innych materiałów porowatych spotykanych w biologii, medycynie i inżynierii materiałowej. Specjalizujemy się w badaniach MRJ w niskim polu magnetycznym, a także w bardzo wysokim gradiencie pola magnetycznego. Prowadzimy również aktywną współpracę z laboratoriami wyposażonymi w skanery kliniczne oraz przedkliniczne. działające w wysokim i bardzo wysokim polu magnetycznym. Zajmujemy się także analizą i integracją wyników otrzymanych z badań MRJ, z danymi pochodzącymi z wykorzystania innych metod fizycznych, takich jak mikrotomografia rentgenowska (μCT), porozymetria rtęciowa, reologia.

W ramach prac badawczych analizujemy porowatość i przepuszczalność materiałów, a także prowadzimy prace z zakresu obrazowania przestrzeni porowej. Zajmujemy się ponadto kompleksową analizą dyfuzji molekuł wody (posiadamy patenty międzynarodowe dotyczące kalibracji skanerów MRJ w obecności niejednorodnych gradientów pola magnetycznego) oraz czasów relaksacji T1, T2 (z uwzględnieniem procesów wymiany chemicznej i dyfuzyjnej, a także w obecności gradientów indukowanych). Mamy doświadczenie zarówno ze skałami zbiornikowymi (łupki, piaskowce, węglany), jak również z innymi, naturalnymi i syntetycznymi, materiałami porowatymi o szerokim spektrum rozmiaru porów (mikropory < 2 nm, mezopory 2-50 nm, makropory > 50 nm), takimi jak hydrożele, zeolity czy tkanki biologiczne.

Podejmujemy się badań petrofizycznych, biomedycznych i materiałowych.

Badania prowadzimy w wyspecjalizowanym laboratorium tomografii i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (LaTiS), działającym przy Katedrze Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH.

W naszym zespole pracują osoby o zróżnicowanym wykształceniu, obejmującym fizykę, petrofizykę, geologię, geofizykę, chemię i bioinżynierię.

 

KOMPETENCJE

Określanie parametrów systemów porowatych (skały, hydrożele, polimery, tkanki biologiczne)

 • Porowatości z użyciem relaksometrii T2 z minimalnym czasem echa 40 µs w bardzo niskim polu 0,05 T.
 • Porowatości w cienkich warstwach o grubości nawet kilku mm.
 • Rozkładu wielkości porów z możliwością symulacji ciśnienia złożowego.
 • Estymacja przepuszczalności.
 • Rozpoznanie rodzaju płynów wypełniających przestrzeń porową dzięki wykorzystaniu mapowania T1-T2 oraz badaniom dyfuzyjnym D-T2.
 • Stopnia związania płynów w próbce na podstawie analizy energii desorpcji uzyskanej z eksperymentów korelacyjnych T1-T2.
 • Profili nasycenia przestrzeni porowej.
 • Indeksu wodorowego i zawartości wody wolnej, kapilarnej i związanej np. w minerałach ilastych czy materii organicznej.
 • Obrazowanie przestrzeni porowej 2D oraz 3D.
 • Obrazowanie dyfuzyjne (obrazowanie ważone dyfuzyjnie - DWI, obrazowanie tensora dyfuzji- DTI).
 • Opracowywanie własnych, innowacyjnych rozwiązań do analizy systemów porowatych np:
 • Metoda precyzyjnego określania porowatości w pełnym zakresie (również nanoporowatości) oraz jej typów (dla łupków, skał krzemianowych i skał typu „tight") uwzględniająca i eliminująca sygnały pochodzące od matrycy, grup OH, materii organicznej, minerałów ilastych.
 • Oprogramowanie do odwrotnej transformaty Laplace’a (ang. Inverse Laplace Transform, ILT) – własne algorytmy do ILT 1D i 2D.
 • Program BSD-DTI – do analizy i wizualizacji współczynników i tensora dyfuzji wraz z funkcjonalnością zoptymalizowaną do analizy badań mięśnia sercowego.
 • Metoda badania współczynników i tensora dyfuzji w eksperymentach DWI i DTI, również za pomocą BSD-DTI (chroniona patentami w US, JP, EU: PL, GER, GB, FR).
 • Schemat oceny natężenia przepływu płynów przez przestrzeń porową bazujący na obrazowaniu dyfuzyjnym SE-DWI 2D.
 • Metoda charakterystyki wąskich przestrzeni porowych skał dzięki wykorzystaniu obrazowania w wysokim polu magnetycznym, profilowania T2 i obrazów mikrotomograficznych.
 • Sposób rozpoznania nieregularnej porowatości typu „vug” na podstawie FFI, BVI i CBW oraz charakterystyki widma relaksacyjnego T2.

Prowadzenie badań interdyscyplinarnych

 • Korelacja badań NMR z czynnikami geologicznymi, w tym sedymentacyjnymi.
 • Badanie relacji pomiędzy geometrią porów a czynnikami diagenetycznymi i zdolnościami zbiornikowymi skał osadowych.
 • Badania struktury wewnętrznej materiałów konstrukcyjnych, w tym kompozytów, analiza mikrospękań, szczelin krytycznych, mikroporowatości odspojeniowej.
 • Prace nad rozwojem metod MRJ do badań biomedycznych: diagnostyka mięśnia sercowego
  i naczyń wieńcowych, parametryzacja stanu komórek macierzystych z krwi pępowinowej in vitro i in vivo.
 • Analiza krzywych porozymetrycznych w funkcji rozmiarów porów i/lub ciśnienia: dystrybucja średnic porów, rozkład powierzchni właściwej porów, kształt porów.
 • Badanie dynamiki wody w układach o rozmiarze porów < 1 μm.
 • Badania reologiczne polimerów i hydrożeli. 

SPRZĘT

 Spektrometr Magritek Rock Core Analyzer(2 MHz) z systemem dyfuzyjnym, dedykowany do badań układów porowatych, w szczególności skał łupkowych i typu „tight”.

 • Tomograf Magritek (24 MHz) umożliwiający wykonywanie kompletnych eksperymentów tomograficznych 1-3D.
 • Przystawka rock core pressure system – do pomiarów w symulowanych warunkach ciśnienia pozwalająca na badanie próbek przy ciśnieniach do 6000 psi (~41.4 MPa).
 • Specjalistyczne urządzenie NMR-Mouse(22 MHz) umożliwiające badanie obiektów w obecności wysokich gradientowych pola magnetycznego (24 T/m) i rozdzielczości do 10 μm.
 • Suszarka próżniowa.
 • Tomograf uCT dwulampowy GE, model Ytomex m300
 • Porozymetr rtęciowy AutoPore IV 9520 Micromeritics - analiza średnic porów w zakresie od 0,003 do 500 μ

Lista wybranych publikacji i patentów