Badania naukowe w zakresie geochemii powierzchniowej są prowadzone od 45 lat, w różnych odmianach i wariantach metodycznych. Obecnie powierzchniowe badania geochemiczne są stosowane w bardzo szerokim zakresie i są realizowane w różnych jednostkach geologicznych kraju, w zróżnicowanych obszarach pod względem fizjograficznym, geograficznym i topograficznym. Badania prowadzone są w dwóch aspektach:

prospekcyjnym:

 • wyznaczanie miejsc wgłębnych akumulacji węglowodorów,
 • określanie kierunków migracji (przenikania) węglowodorów od akumulacji wgłębnych do powierzchni,
 • ocena względnego składu akumulacji i jej względnej głębokości zalegania,
 • kartowanie nieciągłości tektonicznych,
 • testowanie struktur wykartowanych metodami sejsmicznymi pod kątem obecności wgłębnych akumulacji węglowodorowych i ich hierarchizacja prospekcyjna,

środowiskowym:

 • ocena szczelności otworów wiertniczych,
 • ocena wielkości strumienia metanu i dwutlenku węgla emitowanych do atmosfery,
 • ocena niekontrolowanej migracji gazu w środowisko wynikającej z technologii wydobycia gazu ziemnego z łupków,
 • monitoring podziemnych magazynów gazu ziemnego,
 • badanie szczelności podziemnej infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego i ropy naftowej,
 • kontrola i monitoring składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • ocena zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego związkami ropopochodnymi.

Laboratorium wyposażone jest w 4 stacjonarne chromatografy gazowe (Fisons Instruments, Carlo Erba Instruments i Agilent Technologies), przenośny analizator lotnych substancji organicznych MicroFID firmy Photovac Inc., fluksometr – miernik strumienia emisji gazów glebowych firmy West Systems, wodoszczelny pH-metr (konduktometr, solomierz) CPC-401, generatory: powietrza, azotu i wodoru. Chromatografy sprzężone z komputerami, przeznaczone są do rozdziałów mieszanin gazowych i wykonywania w nich oznaczeń następujących składników: nasycone węglowodory szeregu metanowego (metan, etan, propan, butany, pentany, heksany), gazowe węglowodory nienasycone (etylen, propylen, 1-buten) oraz hel, azot, tlen, wodór, dwutlenek węgla i tlenek węgla. Przenośny analizator MicroFID pozwala na oznaczenie sumy lotnych związków organicznych w powietrzu i gazie glebowym z dokładnością do 0,1 ppm. Fluksometr służy do pomiaru strumienia emisji gazów (metanu i dwutlenku węgla) uwalnianych z gleby do atmosfery. Wodoszczelny pH-metr (konduktometr, solomierz) CPC–401 pozwala na ocenę zmienności wybranych parametrów środowiska glebowego wynikających z obecności węglowodorów.

Zespół badawczy posiada opatentowany zestaw do  poboru próbek gazowych z warstw przypowierzchniowych (patent nr PL 184080, wzór użytkowy: nr PL 58584) oraz opatentowany sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego (patent nr PL 206259 B1).

Kierownik laboratorium
dr. hab inż. Henryk Sechman, prof. AGH
+48 12 617 38 89
e-mail
strona www