Katedra Surowców Energetycznych oferuje możliwość podjęcia stacjonarnych studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich, a także poszerzania wiedzy dzięki działalności Studenckich Kół Naukowych "KIWON" i "GRZAŁA", których działalność obejmuje zakres geologii naftowej, jak i odnawialnych źródeł energii.

Miło nam poinformować, że kierunek „Ekologiczne Źródła Energii” uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz „Laur Innowacji” przyznawany za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materiałowej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek Geologia stosowana zakłada kształcenie studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy teoretycznej i umiejętnościach praktycznych. Kierunek ten ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym inżynierom, zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Studenci w czasie realizacji studiów zdobywają wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, umożliwiającą im dalszą edukację na wybranych przez nich specjalnościach lub wygodny start w karierze zawodowej.
Więcej informacji w Sylabusach

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studenci tej specjalności wprowadzani są w specyficzną dziedzinę geologii naftowej i geofizyki pogłębianą stopniowo zagadnieniami związanymi z analizą basenów sedymentacyjnych, kartografią wgłębną oraz petrofizyką. Na tym tle prezentowane są zagadnienia z geologii i geochemii naftowej, modelowań systemów naftowych w aspekcie warunków generowania i migracji węglowodorów oraz naftowej inżynierii złożowej. Istotne są również powierzchniowe metody badań geochemicznych, zarówno w aspekcie poszukiwawczym, jak i dla monitoringu naftowego. Studenci opanowują zaawansowane programy komputerowe wykorzystywane w przemyśle naftowym. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w krajowych firmach naftowych oraz koncernach zagranicznych (Anglia, Włochy, Francja, Norwegia, USA, Australia), jednostkach naukowo-badawczych, a także w sektorze energetycznym. Po ukończeniu studiów absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Więcej informacji w Sylabusach

SZKOŁA DOKTORSKA AGH

Informacje znajdują się na stronie AGH: https://www.agh.edu.pl/doktoranci/szkoly-doktorskie/szkola-doktorska-agh/


Szkoła Doktorska AGH została utworzona Zarządzeniem Rektora AGH z dnia 15 maja 2019 roku. Kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH jest realizowane w następujących dyscyplinach naukowych:

1) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:
a) automatyka, elektronika i elektrotechnika,
b) informatyka techniczna i telekomunikacja,
c) inżynieria biomedyczna,
d) inżynieria chemiczna,
e) inżynieria lądowa i transport,
f) inżynieria materiałowa,
g) inżynieria mechaniczna,
h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

2) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:
a) informatyka,
b) matematyka,
c) nauki chemiczne,
d) nauki fizyczne,
e) nauki o Ziemi i środowisku

3) w dziedzinie nauk społecznych:
a) nauki o zarządzaniu i jakości,
b) nauki socjologiczne

4) w dziedzinie nauk humanistycznych:
a) nauki o kulturze i religii.

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

Koło Naukowe KIWON

Koło Naukowe KIWON skupia studentów i sympatyków Geologii Naftowej.

Koło Naukowe Grzała

KN Grzała skupia studentów zafascynowanych pozyskiwaniem energii z niekonwencjonalnych źródeł.