Eavor-Loop™ w Polsce? |

Miło nam poinformować, że zespół KSE zakończył realizację projektu naukowo-badawczego na zlecenie Kanadyjskiej firmy Eavor Technologies Inc.

Celem projektu było rozpoznanie głębokiego profilu geologicznego, głównie wieku paleozoicznego i podłoża w celu zlokalizowania najbardziej korzystnych struktur dla budowy systemów geotermalnych typu AGS (ang. Advanced Geothermal Systems) z wykorzystaniem opatentowanej technologii Eavor-Loop™. Badania obejmowały obszar Niżu Polskiego oraz wybrane lokalizacje w rejonie zapadliska przedkarpackiego.

W ramach projektu dokonano oceny podstawowych parametrów petrofizycznych i termicznych głębokiego profilu oraz wytypowano optymalne struktury zlokalizowane w rejonie 11 dużych miast Polski. Dla obszarów pilotowych dokonano analizy dostępności danych geologicznych, geofizycznych i innych, co będzie stanowiło element oceny ryzyka geologicznego - planowany w kolejnym etapie prac zmierzających do wyłonienia optymalnych lokalizacji dla budowy instalacji Eavor-Loop™.

Technologia Eavor-Loop™ została laureatem konkursu o nagrodę Ruggero Bertaniego (European Geothermal Innovation Awards 2020), za innowację w zakresie technologii geotermalnych, która jest ogłaszana corocznie przez Europejską Radę ds. Energii Geotermalnej.

Systemy Eavor-Loop™ mogą stanowić znakomite rozwiązanie dla lokalizacji/miast znajdujących się poza zasięgiem głównych zbiorników hydrogeotermalnych w Polsce. System Eavor-Loop™ nie wykorzystuje technologii szczelinowania, który jest jednym z głównych czynników technologicznych hamujących rozwój systemów EGS na Świecie.

Projekt jest przedsięwzięciem komercyjnym, objętym klauzulą poufności, w związku z tym, niestety nie możemy przedstawiać żadnych szczegółów projektu ani osiągniętych wyników prac. Zapewniamy natomiast, że wyniki są obiecujące i rokują na wdrożenie tej technologii w nieodległym czasie w Polsce.

Więcej informacji: Marek Hajto