Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 |

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022, 28 lutego do 30 września – semestr letni

28 lutego do 22 czerwca – zajęcia semestru letniego*
14 kwietnia do 19 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
23 czerwca do 7 lipca – letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa
8 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie
1 września do 16 września – letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

*22 grudnia 2021 r., 25 stycznia 2022 r. oraz 15 czerwca 2022 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla czwartku, a 22 czerwca 2022 r. według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2021 r., 11 listopada 2021 r., 1 stycznia 2022 r., 6 stycznia 2022 r., 1 maja 2022 r., 3 maja 2022 r., 16 czerwca 2022 r.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

Okres od 17 do 30 września 2022 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.

W przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Dziekan Wydziału w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem Samorządu Studentów może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów, o których mowa powyżej. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego.

Zjazdy studiów niestacjonarnych odbywają się według harmonogramów ustalonych i ogłoszonych przez Dziekana Wydziału nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Organizacja zjazdów studiów niestacjonarnych nie powinna naruszać organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji zjazdu nie wcześniej niż na trzy dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Więcej informacji: https://www.agh.edu.pl/studenci/harmonogram-roku-akademickiego/